fbpx

Jak wypełnić wniosek wizowy do Rosji?

Formularze wizowe dostępne są online na stronie Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru
W celu uzyskania wizy do Federacji Rosyjskiej na tej stronie należy wypełnić i wydrukować formularz wizowy.

Poniżej przedstawiamy krótki poradnik jak poprawnie wypełnić wniosek wizowy przed dostarczeniem do PBPO.

Wersja do pobrania: Jak wypełnić wniosek wizowy do Rosji?

KROK 1

Należy wskazać kraj siedziby placówki dyplomatycznej / urzędu konsularnego, w którym otrzyma Pan/i wizę POLAND oraz wskazać język, w którym wyświetlać się będą podpowiedzi do wypełnienia formularza – POLSKI
Czytamy zamieszczoną niżej informację oraz zaznaczamy, że się zapoznaliśmy z tą informacją.
Następnie wybieramy: WYPEŁNIJ NOWY WNIOSEK

KROK 2

Na tej stronie zostaje nadany numer wypełnianego wniosku wizowego.
Wypełniając wniosek wizowy należy pisać DUŻYMI LITERAMI (przy użyciu CAPS LOCK). Nie używamy polskich znaków.

Wprowadź hasło: PBP2019
Wprowadź potwierdzenie hasła: PBP2019
Wprowadzić napis z obrazka – jeśli znaki są nieczytelne, ponownie załadować stronę.
Kliknąć przycisk WYŚLIJ

KROK 3

Na tej stronie widoczny jest numer wniosku.
Należy zapisać numer w bezpiecznym miejscu, a następnie wcisnąć KONTYNUUJ

KROK 4 INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKOWANEJ WIZY

Należy wybrać kolejno:

1. obywatelstwo (nationality) POLAND
2. zaznaczyć czy posiadano wcześniej obywatelstwo ZSRR lub Rosji NO
  3a. cel podróży TOURISM
  3b. cel podróży TOURISM
  3c. wariant wizy zwykłej turystycznej COMMON TOURIST
  4. liczbę wjazdów SINGLE
  5a. datę wjazdu do Rosji – należy podać dokładną datę (z programu wycieczki)
5b. datę wyjazdu z Rosji – należy podać ostatni dzień wycieczki

Wybrać przycisk KONTYNUUJ

UWAGA! Do uzupełnienia danych w KROKACH 5 – 6 potrzebny jest paszport

KROK 5 DANE OSOBOWE

Należy uzupełnić kolejno:

1. nazwisko zgodnie z danymi w paszporcie
2. imię / imiona zgodnie z danymi w paszporcie
3. jeżeli nastąpiła zmiana nazwiska z listy należy wybrać YES i wpisać poprzednie nazwisko
4. wybrać płeć FEMALE – kobieta MALE – mężczyzna
5. podać datę urodzenia
6. podać miejsce urodzenia
7. jeśli Pan/Pani urodził(a) się w Rosji, z listy wybrać YES i podać kiedy i do jakiego kraju Pan/Pani wyemigrował(a)

Wybrać ZACHOWAJ KOPIĘ ROBOCZĄ, a następnie KONTYNUUJ

KROK 6 DANE PASZPORTOWE

Należy uzupełnić kolejno (zgodnie z danymi w paszporcie):

1. numer paszportu (wpisać bez spacji)
2. datę wydania paszportu
3. datę upływu ważności paszportu

Wybrać ZACHOWAJ KOPIĘ ROBOCZĄ, a następnie KONTYNUUJ

KROK 7 INFORMACJE O POBYCIE

Należy uzupełnić kolejno:

UWAGA! Dane Firmy Rosyjskiej (1a-1d) PBPO prześle uczestnikom danego wyjazdu na 35-30 dni przed rozpoczęciem imprezy

1. z rozwijanej listy wybrać TRAVEL COMPANY
1a. nazwę Firmy Rosyjskiej, wydającej dokumenty podróży, potrzebne do uzyskania wizy (zgodnie z otrzymanymi danymi)
  1b. adres Firmy Rosyjskiej (zgodnie z otrzymanymi danymi)
  1c. numer referencyjny Firmy Rosyjskiej: (zgodnie z otrzymanymi danymi)
  1d. numer z voucheru, wystawionego przez Firmę Rosyjską: (zgodnie z otrzymanymi danymi)
  2. trasę poruszania się po terytorium Rosji, np. SANKT PETERSBURG, MOSKWA

UWAGA! Trasę uzupełniać w języku polskim. W jednym polu wpisać tylko jedno miejsce. W celu wprowadzenia następnego miejsca użyć przycisku „Dodaj”.

3. wybrać YES (każda impreza PBPO jest objęta ubezpieczeniem)
3a. podać szczegóły ubezpieczenia: SIGNAL IDUNA 200497
  4. czy wcześniej odwiedził(a) Pan/Pani Rosję: wybrać YES – tak, NO – nie (jeżeli wybrano YES – wpisać ilość pobytów i datę ostatniego wjazdu)

Wybrać ZACHOWAJ KOPIĘ ROBOCZĄ, a następnie KONTYNUUJ

KROK 8 DANE KONTAKTOWE I INNE INFORMACJE.

Należy kolejno uzupełnić:

1. z listy rozwijanej wybrać odpowiedź „Czy Pan/Pani posiada adres miejsca stałego zamieszkania?” YES – tak, NO – nie
1a. adres zamieszkania
1b. numer telefonu (OBOWIĄZKOWO)
2. z listy rozwijanej wybrać odpowiedź „Czy Pan/Pani obecnie (studiuje) pracuje?” YES – tak
2a. nazwę pracodawcy/szkoły/uczelni
2b. stanowisko pracy (lub wpisać UCZEŃ/STUDENT zgodnie ze stanem faktycznym)
2c. adres pracodawcy/szkoły/uczelni
2d. numer telefonu pracy/szkoły/uczelni

UWAGA: w przypadku statusu EMERYT/RENCISTA/BEZROBOTNY także wybrać YES

W punktach 2a-2b wpisać odpowiednio EMERYT/RENCISTA/BEZROBOTNY (zgodnie ze stanem faktycznym).
Natomiast w punktach 2c-2d powtórzyć informacje z punktów 1a-1b

3. zaznaczyć NO (dzieci poniżej 16 roku życia otrzymują swoje imienne wizy)
4. z listy rozwijanej wybrać odpowiedź „Czy posiada Pan/i krewnych w Rosji?” YES – tak, NO – nie (Jeżeli wybrano YES – podać informacje dotyczące stopnia pokrewieństwa. W każdym zestawie pól można wpisać dane tylko jednego krewnego. W celu wprowadzenia danych innych krewnych użyć przycisku „Dodaj”)

Wybrać ZACHOWAJ KOPIĘ ROBOCZĄ, a następnie KONTYNUUJ

KROK 9 DATA I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Wskazać, w której Ambasadzie Rosji lub Konsulacie zamierza Pan/i otrzymać wizę.
PROSIMY WYBRAĆ: Visa Application Center VFS (Warsaw)

Wybrać ZACHOWAJ KOPIĘ ROBOCZĄ,  a następnie KONTYNUUJ

KROK 10

W tym kroku sprawdzana jest poprawność danych. W razie wykrycia błędu należy się cofnąć poprzez wciśnięcie SKORYGUJ i poprawić.

Po sprawdzeniu poprawności danych klikamy ZACHOWAJ

KROK 11

Należy wydrukować wniosek dwustronnie, podpisać własnoręcznie zgodnie z podpisem w paszporcie.

Wersja do pobrania:
Jak wypełnić wniosek wizowy do Rosji?

Dowiedz się pierwszy o naszej ofercie i promocjach

"Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, produktach i usługach od PBPO”. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać wysyłając taką wolę na maila marketing@pbpo.pl. Administratorem Twoich danych jest PBPO. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w MENU w zakładce RODO.”